sl-SIen-GBhr-HRhr-BAsr-Latn-ME

Pogoji poslovanja spletne trgovine www.xenon-forte.si in podjetja Xenon forte d.o.o.

 

Splošni prodajni pogoji

1. Splošno

    (1) Naslednji splošni pogoji veljajo za vse dobave in ponudbe prodajalca Xenon forte d.o.o.. Sklicevanje strank (kupcev) na lastne standarde ali prodajne pogoje se zato ne upošteva.

    (2) Kupec v smislu teh splošnih prodajnih pogojev, je katera koli fizična oseba, ki sklene pravni posel za namen, ki ga je mogoče pripisati njeni trgovski ali neodvisni poklicni dejavnosti. Trgovec je vsaka fizična oseba, pravna oseba ali družba civilnega prava, ki je lahko nosilec pravic, ki sklene pravni posel, za namen, ki ga je mogoče pripisati njegovi trgovski ali neodvisni poklicni dejavnosti.

2. Ponudba in sklenitev pogodbe

Naš izbor ponujenih izdelkov ni zavezujoč. Naročilo stranke je ponudba za sklenitev kupoprodajne pogodbe. Zgolj potrditev prejema naročila še ne pomeni sprejema ponudbe. Prodajna pogodba šteje za sklenjeno, ko je s strani Xenon forte d.o.o. potrjen sprejem naročila, ali z dostavo blaga in potrditvijo odpreme. Pogodba bo hranjena v našem podjetju in je možna na vpogled v zgodovini naročil stranke.
 

2.a Pravica do odstopa od pogodbe skladno s 43.č členom ZVPOT

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je odstop oddan v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v 30 dneh po sporočilu o odstopu.

Če je potrošnik odstopil od pogodbe, mu mora podjetje vrniti vsa opravljena plačila. Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe je dolžan kupec blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati prodajalcu v tridesetih dneh po poslanem pisnem sporočilu o odstopu od pogodbe, razen, če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi za to bil kriv kupec. Poleg izdelka je dolžan kupec vrniti tudi vse spremne dokumente, vse, kar je poleg izdelka samega prejel in embalažo. Kupec sme opraviti ogled in preizkus prejetega blaga samo v obsegu, kot je to nujno za ugotovitev dejanskega stanja izdelka in kot je to običajno v prodajalnah. Prodajalec je kupcu v primeru odstopa od pogodbe dolžan, po prejemu sporočila, oziroma vrnjenega izdelka, vrniti vsa opravljena plačila, takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od dneva, ko prodajalec prejme vrnjen izdelek.

3. Cene

    (1) Naše cene so objavljene ob  izdelku v košarici na naši spletni strani v času naročila. Cene, ki odstopajo od teh, se zato ne upoštevajo. Če ni drugače navedeno, veljajo cene fco skladišče Xenon forte. Cene dostave so na potrdilu naročila navedene v posebni postavki. Vse cene na naši spletni strani vsebujejo DDV (če si kupec izbere takšen prikaz).

    (2) Cene proizvodov, ki so označeni kot "napovedane cene" temeljijo na nezavezujočih informacijah s strani dobaviteljev ali proizvajalcev in se lahko spremenijo vse dotlej, dokler izdelek ni dostopen na trgu. Za napovedane izdelke prodajalec ne jamči za ceno, kvaliteto ali videz izdelka ali za datum, ko se izdelek pojavi na trgu.

    (3) Embalažni materiali postanejo last kupca.

    (4) Stroški poštnine in pakiranja bremenijo kupca, odvisno od oblike pošiljke, načina plačila, teže in destinacije. Način pošiljanja izbere stranka po dogovoru  z nami kot dobaviteljem.
    
4. Dobavni rok

Predvideni rok dobave je odvisen od proizvodov. oz. razpoložljivosti vsakega izdelka, o čemer so kupci obveščeni ob naročilu. O morebitnem podaljšanju dobavnega roka bodo kupci posebej obveščeni.

5. Prehod tveganja in garancije

    (1) Do prevzema blaga po kupcu prodajalec nosi breme izgube ali naključne poškodbe blaga. Če stranka prevzame blago neposredno od prodajalca, se tveganje za izgubo ali naključno poškodbo blaga prenese na kupca ob prevzemu. Če prodajalec pošlje blago kupcu po prevozniku, se tveganje prenese na kupca, ki je trgovec, takoj, ko se blago izroči prevozniku. Če je kupec fizična oseba, se tveganja prenese nanj, ko mu prevoznik dostavi blago.

    (2) Garancijski rok začne teči v trenutku, ko se je blago dobavljeno. Pri tem se uporabijo veljavni predpisi.Če je bil dobavljeni izdelek popravljen ali spremenjen po kupcu ali tretji osebi brez pisne odobritve prodajalca, garancija preneha.

    (3) Garancijski roki so določeni z zakonskimi predpisi (Obligacijski zakonik, zakon o varstvu potrošnikov).

    (4) O očitnih napakah in pomanjkljivostih proizvodov mora kupec prodajalca pisno obvestiti takoj, najpozneje v štirinajstih dneh po prejemu blaga.

    (5) Prodajalec ne odgovarja za običajne obrabe blaga ali pomanjkljivosti, ki so posledica nepravilnega ali malomarnega ravnanja, ne prevzema niti odgovornosti za posredno nastalo škodo, ki bi nastala ob uporabi izdelka.
 
6. Omejitve odgovornosti

    (1) Omejitev odgovornosti ne velja za škodo, ki nastane kot posledica namernega dejanja ali hude malomarnosti, ter neupoštevanja ustreznih navodil.
    
7. Plačilo

    (1) Če ni dogovorjeno drugače, je treba vse račune za dobavljene izdelke plačati takoj po prevzemu.

    (2) V primeru zamude plačila ima prodajalec pravico, da zaračuna zakonske zamudne obresti.  

8. Pridržna pravica

Vsi izdelki, ki so predmet prodaje, ostanejo v lasti prodajalca do dokončnega plačila, razen v primeru prodaje na obroke
    
9. Razveza pogodbe

Za razvezo pogodbe se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika in predpisov o varstvu potrošnikov.
    
10. Preklic pogodbe in vrnitev blaga

    (1) Če je kupec fizična oseba lahko prekliče svojo izjavo, da sklene prodajno pogodbo v roku 15 dneh. Preklic mora biti naslovljen na naslov:

          - Xenon forte d.o.o., Letališka c. 29, 1000 Ljubljana

          - e-mail: prodaja@xenon-forte.si

    (2) V primeru pravilnega preklica, sta prodajalec in kupec drug drugemu dolžna povrniti, kar sta prejela - odštejejo se stroški, ki so pri tem nastali.

    (3) Če kupec ne more vrniti prejetega blaga bodisi v celoti ali ga vrne v slabšem stanju (okvara, poškodba, ki ju je povzročil kupec), je kupec dolžan povrniti prodajalcu tudi vrednost škode, če je poškodbe mogoče odpraviti, v nasprotnem pa izgubi pravico vrniti izdelek.

    (4) Od izjave, da sklene prodajno pogodbo o nakupu avdio ali video posnetkov ali programske opreme, lahko kupec odstopi, vendar mora izdelke vrniti v neodprti embalaži. Programska oprema, ki spremlja izdelek (hardware), se lahko odpre le, če je namestitev programske opreme nujna zato, da se preveri delovanje naprave.

11. Odstop terjatev

Uporabnik ni upravičen odstopiti svojih terjatev, izvirajočih iz te pogodbe tretjim.

12. Varstvo podatkov

    (1) Naši postopki za varstvo podatkov, so v skladu s predpisi Republike Slovenije o varstvu podatkov.

    (2) Kupec se strinja, da prodajalec lahko obdeluje, hrani in uporablja podatke o strankah, ki jih prejme v zvezi s poslom, razen takih, ki so zaupne narave.

    (3) Prodajalec uporablja strankin E-poštni naslov samo za informiranje kupca glede posla ali (če se kupec s tem strinja) za obveščanje o novostih, akcijah in podobno.

    (4) Prodajalec ne bo posredoval osebnih podatkov o strankah tretjim osebam. Izjemoma to sme storiti bodisi na željo kupca ali, če to posel zahteva (n. pr. reševanje reklamaci)j. V takih primerih se obseg prenesenih podatkov omeji na najnižjo potrebno  raven.

    (5) Stranka mora biti obveščena in imeti možnost, da popravi, blokira in izbriše svoje osebne podatke iz evidence prodajalca, razen v primeru, ko jih prodajalec potrebuje iz davčnih razlogov oz. upravičenih zahtev državnih organov.

13. Razno

    (1) Poleg teh prodajnih pogojev se v razmerju med strankama uporabljajo tudi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

    (2) Vse morebitne spore izvirajoče iz poslov, sklenjenih po teh prodajnih pogojih bodo stranke reševale predvsem na sporazumen način, v nasprotnem pa bo o ev. sporih odločalo sodišče po sedežu prodajalca in po pravu RS.

    (3) V primeru, da ena ali več zgoraj navedenih določb je, ali postane neveljavna, to na veljavnost preostalih določb ne vpliva. Stranke bodo poskušale nadomestiti neveljavne določbe z veljavnimi, ki so najbližje pogodbenim namenom.


14. Slike

Slike so SIMBOLIČNEGA značaja in si pridružujemo pravico, da slika ni točna ponazoritev dejanskega izdelka. Prosimo, da upoštevate modelno oznako izdelka.

15. Provizije pri plačevanju s plačilnimi karticami in PayPalom.

Pri plačilu s plačilnimi karticami in PayPalom ne zaračunamo dodatne provizije.
Za zaračunane stroške ali provizije s strani izdajatelja kartic ali izvajalca plačilnega sistema ne odgovarjamo.

Prijetno nakupovanje vam želi,

Xenon forte d.o.o.


 PDF verzija